Föreningen har en organisation för det inre föreningsarbetet samt en för verksamheten där föreningen är huvudman.

Screenshot 2016-07-03 at 10.01.13

Föreningsarbetet är indela i ett antal arbetsområden som i de flesta fall leds av en styrelsemedlem. Till arbetsområdena finns arbetsgrupper knutna med ett antal föreningsmedlemmar som bidrar. Här beskrivs arbetsområdena kort, mer detaljer finns att läsa i den fullständiga beskrivningen.

Ordförande

Leder styrelsearbetet och är kontaktperson för akuta frågor som väcks i verksamheten. Ansvarig för verksamhetsplanen och föreningens företrädare utåt och talesperson gentemot media.

Ansvarig för kontakt mot rektor (tillsammans med vice ordförande)

kvalitetsgruppen – Leds av vice ordförande / kvalitetsansvarig

Består av ansvarig styrelseledamot samt två medlemmar och ansvarar för frågor avseende huvudmannaskap (skollagen) och frågor avseende arbetsmiljö (arbetsmiljölagen)

 

Sekreteraren

Ansvarar för kallelser till styrelse-, förenings – och årsmöten samt protokollföring vid styrelsemöte. Även ansvarig för att sammanställa verksamhetsberättelsen.

Ansvarar för att ändring av styrelseledamöter, stadgar etc registreras hos Bolagsverket.

Arkivansvarig

 

Ekonomigruppen – leds av ekonomiansvarig

Lägger budgetförslag och överskottsmål för året tillsammans med verksamhetschef (rektor). Löpande uppföljning av budget under året samt ansvarar för arbetet med årsredovisning.

Till sitt stöd finns ekonomigruppen där två medlemmar ingår

 

Fixargruppen – leds av fixaransvarig

Underhåll och service (skruva, spika, bära, sy, sätta upp gardiner etc)

Skapa och uppdatera underhållsplan för Lilla huset inklusive utomhusmiljön runt huset.

Ansvarar för Lilla husets pärm avseende ritningar, instruktioner, avtal etc samt uppdatering av det samma samt för att följa upp serviceavtal och reparationer i Lilla huset.

Ansvar för snickerirummet i Lilla huset.

Fixargruppen består utöver ansvarig styrelseledamot av fem medlemmar.

 

IT-gruppen – leds av IT-ansvarig

Ansvarar för IT-frågor i hela verksamheten, består av IT-ansvarig samt fem medlemmar.

 

Föreningsgruppen / Städgruppen – leds av föreningsansvarig

Ansvara för att upprätta och löpande uppdatera föreningsregistret och ansvarar för gruppindelning.

Organisera föräldrastäd och sopsortering samt höst- och vårfixardagarna.

Ansvara för trivselaktiviteter (fika till årsmöte, föreläsningar, medlemsvård etc)

Informera sig om vad föreningsmedlemmarna kan bidra med i föreningsarbetet.

Marknadsföring samt hålla sig uppdaterad om kösituationen.

Föreningsgruppen med ansvar för Städgruppen består av ansvarig styrelseledamot, ”fixargeneral” höst/vårfixardagar samt fem medlemmar.

 

Arbetsgrupper fristående från styrelsen

Valberedning – två medlemmar

Internrevisorer – två medlemmar